فایل های مربوط به برچسب ( فکر )

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

توضیحات

پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل-براون (اختلال بدریخت انگاری) (فرم بلند)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا (27)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مربیگری میلر

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

توضیحات

پرسشنامه آزادی نقد

توضیحات

پرسشنامه ارزشيابی تحقق اهداف درس تفکر و پژوهش

توضیحات

پرسشنامه چندبعدی نگرش در مورد بدن

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (2)

توضیحات

پرسشنامه سرمایه فکری

توضیحات

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر (104)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

توضیحات

پرسشنامه تفکر استراتژیک (26)

توضیحات

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ (45)

توضیحات