فایل های مربوط به برچسب ( فن آوری اطلاعات )

مبانی نظری فن آوری اطلاعات و سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری ساختار سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات

مبانی نظری فناوری اطلاعات (3)

توضیحات

پرسشنامه موانع مدیریت زنجیره تأمین

توضیحات