فایل های مربوط به برچسب ( عملکرد )

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

توضیحات

مقياس نگرش هاي ناكارآمد(DAS )

توضیحات

پرسشنامه جو انگیزشی در تیم ها ی ورزشی

توضیحات

پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA )

توضیحات

پرسشنامه عملکرد شرکت های کوچک و بزرگ

توضیحات

مبانی نظری اثربخشی آموزش مهارت­ های ادراکی – حرکتی و آموزش ریاضی بر بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک مدیران و عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری آگاهی مدیران از مدیریت عملکرد و عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ

توضیحات

مبانی نظری ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی چادهری

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی (18)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

توضیحات