فایل های مربوط به برچسب ( عملکرد )

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

توضیحات

مقياس نگرش های ناكارآمد (DAS)

توضیحات

پرسشنامه جو انگیزشی در تیم های ورزشی (باشگاه ها)

توضیحات

پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه حسابرسی پس از ترخیص کالا (PCA)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد شرکت های کوچک و بزرگ

توضیحات

مبانی نظری اعتیاد و مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری عملکرد جنسی در مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون و مقایسه آنها با مردان تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین

توضیحات

مبانی نظری موفقیت سازمانی (2)

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (2)

توضیحات

پرسشنامه عملکرد سازمانی چادهری

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی (18)

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمانی (EFQM) (49)

توضیحات

پرسشنامه رهبری معنوی

توضیحات