فایل های مربوط به برچسب ( عاطفی )

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران CBI

توضیحات

پرسشنامه تست افسردگی بک

توضیحات

فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (MBI)

توضیحات

پرسشنامه احساس تنهایی

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در یادگیری

توضیحات

پرسشنامه اضطراب زان زانگ (مقیاسS.A.S)

توضیحات

پرسشنامه فرسودگی شغلی (25)

توضیحات

پرسشنامه ویژگی های دبیران ریاضی

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک

توضیحات

مبانی نظری کودکان کم توان ذهنی

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی (11)

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی مکان

توضیحات

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

توضیحات

پرسشنامه نگرش فرآیندی و سیستمی

توضیحات

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

توضیحات

پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش

توضیحات

پرسشنامه خرد آلدرت

توضیحات