فایل های مربوط به برچسب ( ظاهر )

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (48)

توضیحات

پرسشنامه تصویر بدنی

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (58)

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی کیفیت وب سایت (50)

توضیحات

پرسشنامه چندبعدی نگرش در مورد بدن

توضیحات

پرسشنامه عوامل بیولوژیک در گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه تصویر بدنی کاش

توضیحات

پرسشنامه کیفیت گرایی

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی ظاهر فیزیکی

توضیحات

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

توضیحات

پرسشنامه خود توصیفی بدنی (1)

توضیحات

پرسشنامه خود توصیفی بدنی (2)

توضیحات

پرسشنامه خود توصیفی بدنی (3)

توضیحات

پرسشنامه اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ورزش

توضیحات