فایل های مربوط به برچسب ( طرحواره ناسازگار )

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات

مبانی نظری طرحواره ناسازگار

توضیحات