فایل های مربوط به برچسب ( سنجش )

پرسشنامه سنجش مهارت های حرفه ای معلمان

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (32)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

توضیحات

پرسشنامه افسردگی و اضطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه اظطراب هامیلتون

توضیحات

پرسشنامه مقیاس نشانگان مثبت و منفی اسکیزوفرنی (PANSS)

توضیحات

پرسشنامه موقعیت رقابتی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ساخت خانواده (بالنده و آشفته)

توضیحات

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش معلمان دوره ابتدایی نسبت به ارزرشیابی توصیفی

توضیحات

پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی در دانشجویان

توضیحات

پرسشنامه کنترل سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی

توضیحات

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی اسمیت و همکاران (JDI)

توضیحات

مبانی نظری میزان آگاهی کشاورزان از کود کمپوست و متغیرهای مؤثر بر مصرف آن

توضیحات

مبانی نظری طرحواره درمانی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (2)

توضیحات