فایل های مربوط به برچسب ( سرمایه فکری )

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری فن آوری اطلاعات و سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری ابعاد سرمایه فکری و عملکرد مالی

توضیحات

پرسشنامه سرمایه فکری

توضیحات

مبانی نظری سرمایه فکری

توضیحات