فایل های مربوط به برچسب ( سازماندهی )

پرسشنامه مشارکت کارکنان

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی دبیران

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای حاشیه نشینی

توضیحات

پرسشنامه سواد اطلاعاتی (58)

توضیحات

پرسشنامه مشارکت سازمانی

توضیحات

مبانی نظری مدیریت کلاس

توضیحات

پرسشنامه سواد رسانه ی

توضیحات

پرسشنامه اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

توضیحات

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی (SMPS)

توضیحات