فایل های مربوط به برچسب ( زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻري )

پرسشنامه شایسته سالاری (18)

توضیحات

مبانی نظری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری

توضیحات