فایل های مربوط به برچسب ( زیبایی شناسی )

پرسشنامه کیفیت گرایی

توضیحات

پرسشنامه باورهای زیبایی شناسی

توضیحات