فایل های مربوط به برچسب ( رهبری )

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی (28)

توضیحات

پرسشنامه سبك هاي رهبري در تیم ها (باشگاه های) ورزش

توضیحات

پرسشنامه رهبری دانشگاهی

توضیحات

پرسشنامه رهبري تحول آفرين

توضیحات

پرسشنامه یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سبک مدیریت (رهبری) هرسی و بلانچارد

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمان (EFQM)

توضیحات

مبانی نظری رهبری معنوی اسلامی و توانمندسازی کارکنان

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه EFQM

توضیحات

پرسشنامه شهرت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه رهبری معنوی

توضیحات

پرسشنامه شایسته سالاری

توضیحات

پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین بس و آولیو

توضیحات

پرسشنامه سازمان یادگیرنده اکییف

توضیحات

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه رهبری دانش

توضیحات