فایل های مربوط به برچسب ( رهبری )

پرسشنامه کیفیت رهبری

توضیحات

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی (28)

توضیحات

پرسشنامه سبك های رهبری در تیم های (باشگاه های) ورزش

توضیحات

پرسشنامه رهبری دانشگاهی

توضیحات

پرسشنامه رهبری تحول آفرين

توضیحات

پرسشنامه یادگیری سازمانی

توضیحات

پرسشنامه سبک مدیریت (رهبری) هرسی و بلانچارد

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمانی (EFQM) (60)

توضیحات

مبانی نظری رهبری معنوی

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه مدل تعالی سازمانی (EFQM) (49)

توضیحات

پرسشنامه سبک مدیریت لوتانز

توضیحات

پرسشنامه شهرت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه رهبری معنوی

توضیحات

پرسشنامه شایسته سالاری (51)

توضیحات

پرسشنامه سبک رهبری تحول آفرین بس و آولیو

توضیحات

پرسشنامه سازمان یادگیرنده (55)

توضیحات

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

توضیحات