فایل های مربوط به برچسب ( راهبردهای شناختی و فراشناختی )

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات