فایل های مربوط به برچسب ( راهبردهای شناختی )

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی (2)

توضیحات

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی (1)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات

مبانی نظری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات