فایل های مربوط به برچسب ( راهبردهای انگیزشی برای یادگیری )

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات