فایل های مربوط به برچسب ( راهبردهای انگیزشی )

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات