فایل های مربوط به برچسب ( خیرخواهی )

پرسشنامه آیین رفتار حرفه ای

توضیحات

پرسشنامه زمینه یاب ارزشی شوارتز

توضیحات

پرسشنامه سیاهه ادراک خدا

توضیحات