فایل های مربوط به برچسب ( خود کنترلی ناکافی )

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات