فایل های مربوط به برچسب ( خودکارآمدی )

پرسشنامه خودکارآمدی معلم

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی

توضیحات

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی معلمان با پیشرفت تحصیلی و مهارت های هیجانی دانش آموزان

توضیحات

مبانی نظری تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پرخاشگر

توضیحات

مبانی نظری تنیدگی اخلاقی و خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، امیدواری و کیفیت زندگی در سالمندان

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی

توضیحات

پرسشنامه خدمات الکترونیکی ویگل

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران

توضیحات

پرسشنامه خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی بکر

توضیحات

مبانی نظری خودکارآمدی

توضیحات

مبانی نظری خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی

توضیحات

مبانی نظری خودکارآمدی

توضیحات