فایل های مربوط به برچسب ( خودتنظیمی بوفارد )

مبانی نظری خودتنظیمی

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (2)

توضیحات