فایل های مربوط به برچسب ( خلاقیت )

پرسشنامه خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

پرسشنامه روحیه کارآفرینی مک کلاند

توضیحات

پرسشنامه توسعه منابع انسانی

توضیحات

پرسشنامه شوخ طبعی (HSHS) تورسن و پاول

توضیحات

مبانی نظری خلاقیت

توضیحات

پرسشنامه کیفیت گرایی

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (30)

توضیحات

مبانی نظری کنترل عواطف

توضیحات

مبانی نظری بلوغ عاطفی

توضیحات