فایل های مربوط به برچسب ( خشم )

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در برابر خشم

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری کودکان

توضیحات

پرسشنامه خودبازداری (SRS)

توضیحات

پرسشنامه عاطفه اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه کنترل عواطف (ACS)

توضیحات

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری (قلدری و خشم) یوثورت

توضیحات

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

توضیحات

مبانی نظری خشونت

توضیحات

پرسشنامه حالات خلقی

توضیحات

پرسشنامه ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ

توضیحات