فایل های مربوط به برچسب ( خدا )

پرسشنامه دلبستگی به خدا روات و کرک پاتریک

توضیحات

پرسشنامه شفافیت در سازمان های اداری کشور

توضیحات

مبانی نظری مدیریت دانش

توضیحات

پرسشنامه آگاهی از روش های اسلامی در کسب و کار

توضیحات

مبانی نظری دلبستگی به خدا

توضیحات

مبانی نظری سلامت معنوی

توضیحات

مبانی نظری ایثارگری و شهادت

توضیحات

مبانی نظری رشد معنوی

توضیحات

مبانی نظری سبک های مقابله ای

توضیحات

مبانی نظری معنویت درمانی

توضیحات

مبانی نظری سبک زندگی

توضیحات

پرسشنامه سیاهه ادراک خدا

توضیحات