فایل های مربوط به برچسب ( حل مسئله )

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه کنترل شغلی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای حل مسئله ریاضی

توضیحات

پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی

توضیحات

مبانی نظری اهمال کاری (تعلل ورزی) (2)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

توضیحات

پرسشنامه کاربرد راهبردهای حل مسئله توسط دبیران

توضیحات

پرسشنامه سبک حل مسئله هپنر

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی (30)

توضیحات

مبانی نظری حل مسأله

توضیحات