فایل های مربوط به برچسب ( توانمندسازی )

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه سازمان یادگیرنده (25)

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی (1)

توضیحات

مبانی نظری رهبری معنوی

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (36)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی کارکنان

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی ناشی از آموزش

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر توانمندسازی شغلی کارکنان

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی (2)

توضیحات

مبانی نظری توانمندسازی

توضیحات