فایل های مربوط به برچسب ( تفکر انتقادی )

پرسشنامه هوش معنوی مولیسا (26)

توضیحات

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (24)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا

توضیحات

پرسشنامه تفکر انتقادی

توضیحات

مبانی نظری تفکر انتقادی

توضیحات