فایل های مربوط به برچسب ( تغییرات )

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

پرسشنامه تحول سیستم اداری

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات

مبانی نظری ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی نوجوانان

توضیحات