فایل های مربوط به برچسب ( تغییرات )

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت

توضیحات

مبانی نظری کیفیت خواب

توضیحات

پرسشنامه تحول سیستم اداری

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات

مبانی نظری رفاه مالی

توضیحات

مبانی نظری ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی نوجوانان

توضیحات