فایل های مربوط به برچسب ( تعارضات )

مبانی نظری توانایی تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی و تعارضات زناشویی در زنان بارور و نابارور

توضیحات

پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی (42)

توضیحات

مبانی نظری تعارضات زناشویی

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی (فرم بلند)

توضیحات