فایل های مربوط به برچسب ( تاريخچه مطالعات خلاقيت )

پرسشنامه خلاقیت تورنس (TTCT)

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

مبانی نظری خلاقیت

توضیحات