فایل های مربوط به برچسب ( تأثیر )

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند و تأثیرات اطلاعات و هنجارهای بین فردی بر تمایل به خرید

توضیحات

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی با اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

توضیحات

پرسشنامه تأثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه تأثیر نوع فرآوری و فروش بر کاهش ریسک فروش

توضیحات

مبانی نظری میزان آگاهی کشاورزان از کود کمپوست و متغیرهای مؤثر بر مصرف آن

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

مبانی نظری کارآفرینی (2)

توضیحات

مبانی نظری نگرش نسبت به مواد مخدر

توضیحات

مبانی نظری ارزش های اسلامی (2)

توضیحات

مبانی نظری توریسم

توضیحات

مبانی نظری کژکارکردهای تبلیغات تجاری

توضیحات

مبانی نظری شبکه های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ

توضیحات

مبانی نظری فن و روش تدریس

توضیحات

مبانی نظری ارزش گذاری سهام

توضیحات

مبانی نظری رسانه های جمعی

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (25)

توضیحات