فایل های مربوط به برچسب ( برند )

پرسشنامه تصویر برند و تأثیرات اطلاعات و هنجارهای بین فردی بر تمایل به خرید

توضیحات

مبانی نظری تأثیر تغییر نام تجاری و جایگاه یابی مجدد بر ارزش ویژه برند

توضیحات

پرسشنامه تصویر برند بانک

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری به برند

توضیحات

پرسشنامه تغییر نام تجاری و بازاریابی مجدد (شرکت الجی)

توضیحات

پرسشنامه ارزش ویژه نام تجاری

توضیحات

مبانی نظری برند (نام تجاری)

توضیحات