فایل های مربوط به برچسب ( برنامه ریزی )

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن

توضیحات

پرسشنامه مشارکت کارکنان

توضیحات

پرسشنامه خود آگاهی

توضیحات

پرسشنامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی شغلی

توضیحات

پرسشنامه مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریت زمان

توضیحات

پرسشنامه بلوغ حرفه ای کارکنان

توضیحات

پرسشنامه مهارت های فراشناخت

توضیحات

مبانی نظری هوش استراتژیک

توضیحات

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار فناوری اطلاعات

توضیحات

موضوع برای رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین

توضیحات

موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

توضیحات

موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

توضیحات

موضوع برای رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

توضیحات

موضوع برای رشته ژئوفرمولوژی - برنامه ریزی شهری

توضیحات