فایل های مربوط به برچسب ( ایثار )

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات

پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ

توضیحات

مبانی نظری ایثارگری و شهادت

توضیحات