فایل های مربوط به برچسب ( انگیزشی )

پرسشنامه جو انگیزشی در تیم های ورزشی (باشگاه ها)

توضیحات

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

توضیحات

مبانی نظری انگیزش شغلی (انگیزه شغلی)

توضیحات

مبانی نظری نگهداری منابع انسانی

توضیحات

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی ولراند

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

مبانی نظری هوش فرهنگی

توضیحات

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد (1)

توضیحات