فایل های مربوط به برچسب ( انواع سیستم های اطلاعاتی )

مبانی نظری فناوری اطلاعات (1)

توضیحات

مبانی نظری فناوری اطلاعات (3)

توضیحات

مبانی نظری سیستم پردازش تعاملات

توضیحات