فایل های مربوط به برچسب ( انعطاف پذیری )

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (36)

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سازمانی

توضیحات

پرسشنامه کیفیت خدمات (26)

توضیحات

مبانی نظری ذهنیت فلسفی

توضیحات

پرسشنامه چابکی سازمانی (16)

توضیحات

پرسشنامه رقابت پذیری

توضیحات

پرسشنامه موانع مدیریت زنجیره تأمین

توضیحات

مبانی نظری کنترل عواطف

توضیحات

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

توضیحات

مبانی نظری ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی نوجوانان

توضیحات

مبانی نظری خودآگاهی

توضیحات

مبانی نظری بلوغ عاطفی

توضیحات

مبانی نظری انعطاف پذیری

توضیحات

پرسشنامه خود توصیفی بدنی (2)

توضیحات