فایل های مربوط به برچسب ( انتظار )

پرسشنامه انتظارات اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعين

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT)

توضیحات

پرسشنامه مثبت اندیشی (17)

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ویدیانتو و مک موران

توضیحات

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی درونی (36)

توضیحات

پرسشنامه انتظار پیامد ریگز و نایت

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه افکار خودآیند (ATC)

توضیحات

پرسشنامه انتظارات معلم

توضیحات

پرسشنامه باور هراس گرینبرگ

توضیحات

مبانی نظری انتظار پیامد

توضیحات

مبانی نظری شفافیت نقش

توضیحات