فایل های مربوط به برچسب ( انتظار )

پرسشنامه انتظارات اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه تعیین مدت زمان انتظار مراجعين در بخش اورژانس

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (IAT)

توضیحات

مبانی نظری رضایت مشتری (3)

توضیحات

پرسشنامه مثبت اندیشی (17)

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ویدیانتو و مک موران

توضیحات

پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز

توضیحات

مبانی نظری انگیزش شغلی (انگیزه شغلی)

توضیحات

پرسشنامه بازاریابی درونی (36)

توضیحات

پرسشنامه انتظار پیامد ریگز و نایت

توضیحات

مبانی نظری رضایت از زندگی

توضیحات

مبانی نظری بیمه

توضیحات

مبانی نظری کیفیت روابط معلم با دانش آموز

توضیحات

مبانی نظری کیفیت خدمات

توضیحات

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی (1)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه افکار خودآیند (ATC)

توضیحات