فایل های مربوط به برچسب ( الگوی نتایج و تعیین کننده ها فيتزگرالد )

مبانی نظری عملکرد مالی (2)

توضیحات

مبانی نظری عملکرد سازمانی

توضیحات

مبانی نظری عملکرد شغلی

توضیحات