فایل های مربوط به برچسب ( الگوهای ارتباطی )

پرسشنامه الگوها یا مهارت های ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

مبانی نظری رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با شادکامی و خودپنداره

توضیحات

پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)

توضیحات

مبانی نظری الگوهای ارتباطی

توضیحات