فایل های مربوط به برچسب ( الگوهای ارتباطی )

پرسشنامه الگوها یا مهارت های ارتباطی زوجین کریستنسن و سولاوای

توضیحات

پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ)

توضیحات

مبانی نظری الگوهای ارتباطی

توضیحات

مبانی نظری روابط بین فردی

توضیحات