فایل های مربوط به برچسب ( اقتصادی )

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه تجارت

توضیحات

پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه مسائل کیفیت محیط شهری

توضیحات

پرسشنامه موفقیت سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

مبانی نظری توریسم

توضیحات

مبانی نظری کژکارکردهای تبلیغات تجاری

توضیحات

مبانی نظری عملکرد مالی (2)

توضیحات

پرسشنامه نگرش به طبیعت انسان

توضیحات

موضوع برای رشته حقوق مالی - اقتصادی

توضیحات

پرسشنامه چالش های استرداد مالیاتی

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر در توسعه صادرات میوه

توضیحات

پرسشنامه عوامل موثر بر مصرف آب

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی پایداری روش های ساخت و ساز مدولار در مقابل روش های معمولی کمالی و هیواج

توضیحات

پرسشنامه معیار های امکان پذیری برنامه ریزی منابع انسانی (ERP)

توضیحات

پرسشنامه امنیت شغلی (30)

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی

توضیحات