فایل های مربوط به برچسب ( اعتماد به تکنولوژی )

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جديد (16)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جديد (10)

توضیحات

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید (30)

توضیحات

مبانی نظری اعتماد به تکنولوژی جدید

توضیحات