فایل های مربوط به برچسب ( اعتماد )

پرسشنامه رضایت مشتری (18)

توضیحات

پرسشنامه طرحواره ناسازگار یانگ فرم کوتاه (YSQ)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد اجتماعی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد (20)

توضیحات

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع

توضیحات

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان (IPPA_R)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (33)

توضیحات

پرسشنامه آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه وفاداری مشتری (15)

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی اخلاقی

توضیحات

پرسشنامه تاب آوری (33)

توضیحات

پرسشنامه بالندگی سازمانی (21)

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به نفس کوپر اسمیت

توضیحات