فایل های مربوط به برچسب ( استرس )

پرسشنامه هوش هیجانی باراُن (90)

توضیحات

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر

توضیحات

پرسشنامه‌ استرس شغلی فيليپ ال رايس

توضیحات

پرسشنامه آمادگی روانی اتاوا

توضیحات

پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش آن ها به اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه استرسورهای فیزیولوژیکی (HSS)

توضیحات

پرسشنامه استرس- اضطراب- افسردگی (DASS-21)

توضیحات

مبانی نظری استرس شغلی (2)

توضیحات

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت جونز

توضیحات

پرسشنامه پاسخ به استرس کوه

توضیحات

پرسشنامه مدیریت استرس

توضیحات

پرسشنامه رویدادهای استرس زا زندگی پیکل

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

توضیحات

پرسشنامه استرس بالینی ابل (ICS)

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی والدین آبیدین

توضیحات

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی

توضیحات

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

توضیحات

پرسشنامه استرس هری

توضیحات