فایل های مربوط به برچسب ( استدلال )

پرسشنامه تاکتیک های اعمال قدرت

توضیحات

پرسشنامه شایستگی های حرفه ای

توضیحات

مبانی نظری سیستم های توصیه گر

توضیحات