فایل های مربوط به برچسب ( ارزش گذاری )

مبانی نظری ارزش گذاری سهام

توضیحات

مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات