فایل های مربوط به برچسب ( ارزش گذاری )

مبانی نظری تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

توضیحات

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری MSLQ (پینتریچ و همکاران)

توضیحات

پرسشنامه درگیری تحصیلی

توضیحات