فایل های مربوط به برچسب ( ارزش های پرسنلی )

مبانی نظری ارزش های پرسنلی و ساختار سازمانی

توضیحات

پرسشنامه ارزش های پرسنلی

توضیحات

مبانی نظری ارزش های پرسنلی

توضیحات