فایل های مربوط به برچسب ( ادراک )

پرسشنامه قدرت ریسک

توضیحات

پرسشنامه حمایت سلزمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (18)

توضیحات

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه بازارگرایی ادراکی

توضیحات

پرسشنامه ادراک برابر سازمانی استرون

توضیحات

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (32)

توضیحات

پرسشنامه تنیدگی اخلاقی

توضیحات

پرسشنامه پذیرش فناوری رایانه

توضیحات

مبانی نظری میزان آگاهی کشاورزان از کود کمپوست و متغیرهای مؤثر بر مصرف آن

توضیحات

پرسشنامه عوامل مؤثر بر ازدواج

توضیحات

پرسشنامه توسعه منابع انسانی

توضیحات

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

توضیحات

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

توضیحات

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید (30)

توضیحات

پرسشنامه ارزش ویژه نام تجاری

توضیحات

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

توضیحات

مبانی نظری خودکارآمدی (1)

توضیحات