فایل های مربوط به برچسب ( اختلال شخصیت )

پرسشنامه اختلال شخصیت افسرده (DPDI)

توضیحات

مبانی نظری اختلالات شخصیتی

توضیحات

مبانی نظری تکانشگری

توضیحات

مبانی نظری کم رویی

توضیحات