فایل های مربوط به برچسب ( آمادگی برای تغییر )

پرسشنامه مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (16)

توضیحات

پرسشنامه آمادگی برای تغییر (18)

توضیحات

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

توضیحات