فایل ها

مرتب سازی بر اساس:

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری سی پتی

توضیحات

پرسشنامه رجحان شغلی آمابایل (WPI)

توضیحات

پرسشنامه امیدواری (امید به زندگی) میلر (33)

توضیحات

پرسشنامه اعتماد سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (18)

توضیحات

پرسشنامه مدیریت دانش (25)

توضیحات

پرسشنامه مالکیت روانشناختی

توضیحات

پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده

توضیحات

پرسشنامه خلق و تسهیم دانش

توضیحات

پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی (فرم کوتاه)

توضیحات

پرسشنامه سلامت سازمانی (49)

توضیحات

پرسشنامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

توضیحات

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

توضیحات

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

توضیحات

پرسشنامه مهارت های مدیریتی (20)

توضیحات

پرسشنامه افسردگی بک (21)

توضیحات

پرسشنامه کارآفرینی

توضیحات

پرسشنامه راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

توضیحات